Thông báo về việc xét miễn và công nhận điểm học phần Tiếng Anh kỹ năng các cấp độ đối với sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên các khóa đào tạo trình độ đại học hệ chính quy nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để xét miễn và công nhận điểm học phần Tiếng Anh kỹ năng

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn