Thông báo thực tập thực tế bậc đại học khóa 5 năm 2014

V/v thực tập thực tế bậc đại học khóa 5 năm 2014

Re: The 2014 Practical Internship – Bachelor’s degree Program (Course 5)

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên đại học khóa 5 đăng ký thực tập thực tế như sau:

The Saigon International University formally informs students of bachelor’s degree program – course 5 about the practical internship registration as follows:

– Hạn chót đăng ký thực tập và nộp phiếu tiếp nhận thực tập: ngày 05/07/2014.

The deadline for the internship registration and submitting the trainee reception: July 5, 2014.

– Thời gian thực tập: 8 tuần từ ngày 21/07/2014 đến ngày 13/09/2014.

The internship period: 8 weeks from July 21, 2014 to September13, 2014.

– Nộp báo cáo thực tập (có xác nhận của đơn vị thực tập): từ 15/09/2014 đến ngày 30/09/2014

The time for submitting the internship report certified by the internship units and instructors: from September 15, 2014 to September 30, 2014.

– Từ ngày 15/04/2014 đến ngày 28/06/2014 sinh viên liên hệ Phòng Giáo vụ nhận giấy giới thiệu thực tập và phiếu tiếp nhận để liên hệ nơi thực tập

Students should contact the office from April 15, 2014 to June 28, 2014 for a Letter of Introduction from SIU and the trainee reception form.

Nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp trễ hạn nào với bất kỳ lý do gì.

SIU will not resolve any arising problems due to late registration.

  • • Sinh viên có thể tìm hiểu thêm thông tin tại Phòng Giáo vụ (ĐT: (08)54093931 (số máy 108), Phụ trách công tác thực tập Thầy Phạm Đức Quỳnh (0909928269), Cô Văn Thị Thiên Hà (0914812542)
  • For more information, contact the Academic Office on (08)54093931, (ext:108). Teachers in charge of internship program: Mr. Pham Duc Quynh (0909928269), Ms. Van Thi Thien Ha (0914812542).

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn