WELATHANTHIRIGE RAMENDRA ENRICO BOTEJU

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 10/11/1958
Chuyên môn: Kinh tế Tài chính
Quốc tịch: Sri-lan-ka