VY HÀ MINH NGỌC

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh:  12/20/1995
Vị trí việc làm: Giảng viên