VŨ NGỌC BÍCH

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 18/05/1987
Chuyên môn: Tổ chức và quản lý vận tải
Quốc tịch: Việt Nam