VÕ VĂN TIÊN

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 11/3/1972
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh
Quốc tịch: Việt Nam