TS. VŨ TRỌNG HẢI

Học hàm – học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 08/01/1979
Chuyên môn: Khoa học máy tính
Quốc tịch: Việt Nam