TS. VÕ THỊ THU HỒNG

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 06/01/1955
Nơi sinh: Tp.HCM
Quê quán: Tp.HCM
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Kinh tế Công nghiệp; Tại: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, Việt Nam
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Tiến sĩ; Năm: 1996; Chuyên ngành: Kinh tế – Quản lý và kế hoạch hóa kinh tế quốc dân; Tại: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, Việt Nam
Chức danh KH: , Năm:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh.
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Quá trình giảng dạy và công tác


– 2007-2008: Trường ĐH Hồng Bàng; Phó khoa Dệt – May
– 2008-2009: Trường ĐH Hồng Bàng; Phó phòng Đào tạo
– 2010-2011: Trường ĐH CNTT Gia Định; Phó khoa Tài chính – Kế toán
– 2012-2020: Trường ĐH Bà Rịa Vũng Tàu; Phó Khoa kinh tế
– T5/2020 – đến nay: Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn; Giảng viên cơ hữu

Các công trình khoa học


1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

[1] Quy hoạch ngành Thủ công Mỹ nghệ Quận 3 1985 – 1995; Năm: 1990/1991; Đề tài cấp: Thành phố.

[2] Giải pháp phát triển ngành May Công nghiệp trên địa bàn; Năm: 1992/1996; Đề tài cấp: Bộ.

[3] Đề tài NCKH: Xây dựng Văn hóa trường Đại học BR-VT nhằm năng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập quốc tế; Năm: 2017; Hội đồng khoa học trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

[4] “Đề tài NCKH cấp tỉnh: Nghiên cứu ứng dụng và xây dựng qui trình sản xuất tinh gọn cho doanh nghiệp may, áp dụng xí nghiệp 123, công ty cổ phần may Hữu Nghị; Năm: 2017; Hội đồng đánh giá nghiệm thu theo quyết định số 341/QĐ-SKHCN TP.HCM ngày 17/5/2017; Họp nghiệm thu chính ngày 25/5/2017, tại Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM. Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học Công nghệ sử dụng NSNN số đăng ký 2017- 321

[5] Đề tài NCKH: Đào tạo nguồn nhân lực du lịch tỉnh BR-VT trong thời CMCN 4.0; Năm: 11/2018; Hội đồng khoa học trường Đại học Bà Rịa – Vũng tàu

2. Các công trình khoa học đã công bố:

[1] “Ngành may mặc xuất khẩu Thành phố – Thực trạng – Bức xức và kiến nghị”; Năm: 1991; Tạp chí phát triển kinh tế số 14

[2] “Vốn để phát triển ngành may công nghiệp”; Năm: 1994; Tạp chí Việt Nam Business – Vol | 2, No. 10

[3] “Ngành may mặc xuất khẩu Thành phố Hồ Chí Minh – Dàn nhạc cần người nhạc trưởng”; Năm: 1995; Thời báo kinh tế Việt Nam số 3

[4] “Ngành may Việt Nam bỏ trống thị trường trong nước”; Năm: 1995; Báo thanh niên thời đại Xuân Ất Hợi

[5] “Ngành may Việt Nam đi về đâu năm 2005”; Năm: 1996; Báo thanh niên thời đại, số 12

[6] “The upward trend of Vietnamese exported garment industry; Năm: 1996; Vietnam business- Vol 5. No.15

[7] “Ý thức bảo vệ môi trường của sinh viên Tp.Vũng Tàu; Năm: 2014; Tạp chí khoa học Đại học Công nghệ TP.HCM – Số 1 (13)-2014

[8] “Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu trên đường phát triển bền vững“; Năm: 2014; Tạp chí khoa học Đại học Văn Hiến số 04 – 08/2014

[9] Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm trong giảng dạy và học tập tại các trường Đại học ở Việt Nam; Năm: 2014; Tạp chí khoa học Đại học Công nghiệp TP.HCM – số 4 (16) – 2014

[10] Giáo trình quản trị nguồn nhân lực; Hội đồng khoa học trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

[11] Giáo trình quản trị chiến lược dành cho các lớp cao học; Năm: 2014; Hội đồng khoa học trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

[12] “An Applied Research and a Lean Manufacturing Process Contruction For Garment Enterprises, Applied to Factory 123, Huu Nghi Garment Joint Stock Company”; Năm: 2017; Business, Management and Economics Research ISSN(e): 2412-1770, ISSN(p): 2413-855X Vol. 3, No. 12, pp: 232-238, 2017 URL:http://arpgweb.com/?ic=jour mal&jourmal=8&info=aims

[13] “Training Human Resources In Tourism At Ba Ria – Vung Tau”; Năm: 2018; IOSR Journal of Business and management (IOSR_JBM) e-ISSN: 2278_487X, P-ISSN: 2319-7668. Volume 20, Issue 1. Ver. IV (January, 2018), PP 50 54 www.iosrjournals.org

[14] Competiviveness capacity of travel destination: proposed a model of competitive capacity structure for Mui Ne travel destination – Binh Thuan, Viet Nam; Năm 2018; IJISRT 19 SEPT 1310 International Journal of Innovative Science and Research Technology; ISSN No: 2456-2165 Volume 4, Issue 9, September 2019 www.ijisrt.com

Các bài báo, báo cáo khoa học