TS TRƯƠNG TUẤN ANH

Học hàm – học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 9/29/1985
Chuyên môn: KHMT
Quốc tịch: Việt Nam
Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng