TS. TRƯƠNG HẢI BẰNG

Giới tính: Nam
Năm sinh: 10/05/1962
Nơi sinh:
Quê quán:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành:
* Bậc đào tạo: Đại học; Năm đào tạo: 1980-1986; Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Huế; Ngành đào tạo: Toán
* Bậc đào tạo: Đại học; Năm đào tạo: 1993-1997; Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa, ĐHQG HCM; Ngành đào tạo: Khoa học máy tính.
* Bậc đào tạo: Thạc sỹ; Năm đào tạo: 1998-2001; Nơi đào tạo: Trường ĐHKHTN, ĐHQG HCM; Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin.
* Bậc đào tạo: Tiến sỹ ; Năm đào tạo: 2009-2016; Nơi đào tạo: Trường ĐH CNTT, ĐHQG HCM; Ngành đào tạo: Khoa học máy tính.

Học vị: Tiến sĩ ; Năm đạt: 2016

Chuyên ngành khoa học: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ:
* Giảng viên cơ hữu

Quá trình giảng dạy và công tác


Từ 2000 đến 2021: Trường ĐH CNTT, ĐHQG HCM; Chức vụ: Giảng viên, Phó Phòng Đào tạo(2016-2011)
Từ 2017-2018: Trường ĐH Hồng Bàng; Chức vụ: Trưởng Khoa CNTT, Trưởng ngành Khoa học máy tính
Từ 01/2012-12/2012: Đại học FPT; Chức vụ: Trưởng Ban Tuyển sinh và Công tác sinh viên
Từ 1998 đến 2000: ĐHKHTN, ĐHQG HCM; Chức vụ: Hoc viên cao học
Từ 1993 đến 1997: Đại học bách khoa Tp.HCM; Chức vụ: Sinh viên Khoa học Máy Tính
Từ 1986 đến 1993: Trường PTTH Hiệp đức, Quảng nam; Chức vụ: Giáo Viên Toán

Các công trình khoa học


[1] Nghiên cứu phương pháp tăng cường trí tuệ nhóm; Mã số & cấp quản lý: DS2021-26-03; Ngày nghiệm thu: 1/2021-1/2023

[2] Trí tuệ nhóm: Phân tích ảnh hưởng của sự đa dạng và số lượng lên độ chính xác của dự đoán nhóm; Mã số & cấp quản lý: C2018-26-09 ĐHQGHCM; Ngày nghiệm thu: 26/09/2019.

[3] Phát triển các phương pháp tích hợp ontology mờ dựa trên lý thuyết đồng thuận; Mã số & cấp quản lý: C2014-26-05 ĐHQG-HCM; Ngày nghiệm thu: 01/01/2015

[4] Xây dựng các mô hình quản lý tri thức ont ology và ứng dụng vào các hệ khuyến nghị; Mã số & cấp quản lý: NAFOSTED; Ngày nghiệm thu: 2014

[5] Tích hợp Ontology Mờ; Mã số & cấp quản lý: C2010TS-03 ĐHQG-HCM; Ngày nghiệm thu: 21/03/2016

[6] Phát triển hệ thống suy diễn mờ trong bài toán dự báo chuỗi thời gian tài chính; Mã số & cấp quản lý:ĐHQG-HCM; Ngày nghiệm thu: 2008

Các bài báo, báo cáo khoa học


* Sách
1. Sách chuyên khảo: Tích hợp Ontology trên cơ sở lý thuyết đồng thuận; ĐHQG – HCM; 2021
2. Giáo trình: Các hệ suy diễn mờ; ĐHQG – HCM; 2017
3. Giáo trình: Lập trình hướng đối tượng; ĐHQG – HCM; 2004
4. Giáo trình: Cấu trúc dữ liệu 2; ĐHQG – HCM; 2003
* Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế
1. Truong Hai Bang , Van Du Nguyen, Mercedes G. Merayo, Ngoc Thanh Nguyen, Toward Evaluating the Level of Crowd Wisdom Using Interval Estimates, Jour of Intelligent & Fuzzy Systems, 2019, 1064-1246 , 875-8967
2. Van Du Nguyen, Hai Bang Truong, Mercedes G. Merayo, Ngoc Thanh Nguyen: An overview on consensus-based approaches to processing collective inconsistency and knowledge integration. Wiley Interdiscip. Rev. Data Min. Knowl. Discov. 9(4) (2019)
3. Hai Bang Truong, Van du Nguyen, Ngoc Thanh Nguyen, A Preliminary Analysis of the Influence of the Inconsistency Degree on the Quality of Collective Knowledge, Cybernetics and Systems , 47(1-2): 69-87, 09-03-2016
4. Trong Hai Duong, Ngoc Thanh Nguyen, Hai Bang Truong, Van Huan Nguyen, A collaborative algorithm for semantic video annotation using a consensus-based social network analysis, Expert Syst. Appl., 42(1): 246-258 (2015)., 02-2015, 978-3-319- 06568-7, 978-3-319-06569-4
5. Trương Hải Bằng, Trong Hai Duong, Ngoc Thanh Nguyen, A Hybrid Method for Fuzzy Ontology Integration, Cybernetics and Systems , 44(2-3): 133-154 , 03-2014, 0196-9722, 1087-6553/
* Bài báo đăng trên kỷ yếu Hội nghị quốc tế
1. Van Du Nguyen, Tram Nguyen, Tan Luc Nguyen, Van Cuong Tran, Hai Bang Truong:
Spotted Hyena Optimizer: An Approach to Travelling Salesman Problems. ICCCI 2020: 217-228
2. Van Du Nguyen, Hai Bang Truong, Ngoc Thanh Nguyen:Towards Analyzing the Impact of Diversity and Cardinality on the Quality of Collective Prediction Using Interval Estimates. IEA/AIE 2019: 79-86
3. Quang-Vu Nguyen Hai Bang Truong, An improvement of applying multi-objective optimization algorithm into higher order mutation testing, International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications(ICCSAMA), 20-12-2019, Hanoi, Vietnam,
4. Van Du Nguyen, Hai Bang Truong, Mercedes G. Merayo, Ngoc Thanh Nguyen:Intelligent Collectives: Impact of Diversity on Susceptibility to Consensus and Collective Performance. ICCCI (1) 2018: 13-22
5. Van Du Nguyen, Hai Bang Truong, Trong Hai Duong, Mercedes G. Merayo, Ngoc Thanh Nguyen: A Comparative Study of Methods for Collective Prediction Determination Using Interval Estimates. WIMS 2018: 2:1-2:6
6. Hai Bang Truong, Xuan Hung Quach, An Overview of Fuzzy Ontology Integration Methods Based on Consensus Theory., ICCSAMA (ICCSAMA ), 05-2014, Budapest, Hungary
7. Hai Bang Truong, Quoc Uy Nguyen, Ngoc Thanh Nguyen, Trong Hai Duong, A New Graph-based Flooding Matching Method for Ontology Integration, CYBCONF IEEE, 06-2013, Lausanne Switzerland, Switzerland.
8. Hai Bang Truong, Ngoc Thanh Nguyen , A Multi-attribute and Multi-valued Model for Fuzzy Ontology Integrationon Instance Level. AC, Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS), 03-2012, Kaohsiung, Taiwan
9. Trong Hai Duong, Hai Bang Truong, Ngoc Thanh Nguyen, Local Neighbor Enrichment for Ontology Integration, Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems(ACIIDS), 03-2012, Kaohsiung, Taiwan, 978-3-642-28486-1 , 978-3-642-28487-8
10. Hai Bang Truong, Ngoc Thanh Nguyen, A framework of an effective fuzzy ontology alignment technique. , Systems, Man, and Cybernetics (SMC IEEEE), 11-2011, Anchorage, AK, United States, 978-1-4577-0652-3
11. Hai Bang Truong, Ngoc Thanh Nguyen, Phi Khu Nguyen , Fuzzy Ontology Building and Integration for Fuzzy Inference Systems in Weather Forecast Domain, Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS), 08-2011, Daegu, Korea, Republic of
12. Ngoc Thanh Nguyen, Hai Bang Truong, A Consensus-Based Method for Fuzzy Ontology Integration, International Conference on Computational Collective Intelligence (ICCCI), 03-2010, Kaohsiung, Taiwan
13. Truong Hai Bang, Nguyen Phi Khu, The methods Fuzzy Ontology Integration, FAIR(FAIR), 08-2013, HUE, Vietnam