TS. TRẦN THANH TOÀN

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Năm sinh: 12/30/1957

Chuyên môn: Kinh doanh và quản lý

Chức vụ: Giảng viên