TS. TỐNG THỊ MINH THU

Học hàm – học vị: Tiến si
Năm sinh:  7/7/1983
Vị trí việc làm: Giảng viên