TS. NGUYỄN THỊ ÁNH LINH

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 6/30/1977
Tốt nghiệp đại học tại: ĐH Kinh tế Tp. HCM
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Phó Trưởng ngành Kế toán
Học vị: Thạc sĩ;