TS. LƯU THỊ THANH MAI

Học hàm – học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 20/06/1960
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh
Quốc tịch: Việt Nam