TS LÊ SĨ TRÍ

Học hàm – học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 17/02/1963
Chuyên môn: Quản trị
Quốc tịch: Việt Nam