TS. HUỲNH NGỌC TÍN

Học hàm – học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 31/03/1975
Chức vụ: Giám đốc AI Lab, Trưởng ngành Trí tuệ Nhân tạo