TS. HOÀNG THỊ THÚY HẰNG

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 08/7/1957
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán: Nam Định
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Luật học; Tại: Khoa luật, Trường Đại học tổng hợp Cuban, thành phố Kraxnoda, Liên Xô (cũ).
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Tiến sĩ; Năm: 1991; Chuyên ngành: Luật học; Tại: Liên Xô (cũ)
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Nga, Anh.
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
 

Quá trình giảng dạy và công tác


15/12/1981 – 7/1987: Quản lý, theo dõi chương trình và chất lượng dạy của trường đại học luật và trung cấp luật tại Vụ Đào tạo, Bộ Tư pháp.
8/1987 – 10/1994: Nghiên cứu sinh tại trường đại học tổng họp Ircutxc, thành phố Ircutxc, Liên bang Nga (bảo vệ luận án ở thành phố Xanh Petecbua, Liên bang Nga).
11/1994 – 8/2012: Soạn thảo, thẩm định, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực pháp luật dân sự-kinh tế. (Trong đó tham gia trực tiếp soạn thảo Bộ luật Dân sự năm 1995, 2005, 2015: là văn bản QPPL do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo) tại Vụ Pháp luật Dân Sự-Kinh tế, Bộ Tư pháp.
08/2013 đến nay: về hưu

Các công trình khoa học


[1] Đề tài cấp nhà nước: Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc đổi mới tổ chức và hoạt động thi hành án ờ Việt Nam trong giai đoạn mới. Cộng tác viên: Hoàng Thị Thúy Hằng. Năm: 2003.

[2] Đề tài cấp bộ: Chuyên đề “Hoàn thiện pháp luật về sở hữu trong nền kinh tế thị trường ở nước ta” trong Đề tài “Bộ luật Dân sự – Những hạn chế và phương hướng hoàn thiện. Cộng tác viên: Hoàng Thị Thúy Hằng. Năm: 2011 – 2014.

Các bài báo, báo cáo khoa học, sách và giáo trình


[1] Bình luận những nội dung mới của Bộ luật Dân sự năm 2005. Nơi XB: Nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội (Đồng tác giả cuốn sách chuyên khảo). Năm: 2005.

[2] Những sửa đổi chủ yếu trong Phần “Tài sản và quyền sở hữu” của Bộ luật Dân sự năm 2005. Nơi XB: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Số chuyên đề về Bộ luật Dân sự năm 2005. Hà Nội. Năm: 2005.

[3] Những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung về quyền sở hữu tài sản trong Bộ luật Dân sự Việt Nam. Nơi XB: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Số chuyên đề sửa đổi, bổ sung Bộ luật Dân sự (Phần liên quan đến quyền sở hữu tài sản và hợp đồng). Hà Nội. Năm: 2010.

[4] Chế định vật quyền và dự kiến sửa đổi Phần “Tài sản và quyền sở hữu” trong Bộ luật Dân sự năm 2005 của Việt Nam. Tạp chí Luật học số 4 năm 2013, Trường Đại học Luật Hà Nội. Nơi XB: Tạp chí Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội. Số 4 năm 2013.

[5] Đăng ký quyền sở hữu tài sản: công khai hóa để bảo đảm an toàn trong giao dịch. Nơi XB: Báo Pháp luật, Hà Nội. Chuyên đề số 1 tháng 11 năm 2004.

[6] Hoàn thiện các quy định về quyền sở hữu và quyền của người không phải là chủ sở hữu trong Bộ luật Dân sự Việt Nam nhằm bảo vệ tốt hơn quyền tài sản của các doanh nghiệp. Nơi XB: Báo Pháp luật phối hợp với Chương trình Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp. Chuyên đề “Bộ luật Dân sự hiện hành và những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu về đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp”. Số 5/2013. Năm 2013.

Một số bài viết khác.