TS. DƯƠNG THỊ ANH

Học hàm – học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 15/07/1987
Chuyên môn: Triết học
Quốc tịch: Việt Nam
Vị trí việc làm: Giảng viên