TS. Đinh Bá Hùng Anh

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Năm sinh: 12/26/1974

Chuyên môn: Kỹ thuật HTCN và logistics Sản xuất

Chức vụ: Trưởng ngành Thương mai điện tử