TS. CHUNG TẤN LÂM

Học hàm – học vị: Tiến sĩ
Năm sinh:  2/16/1970
Vị trí việc làm: “Trưởng ngành Công nghệ bán dẫn
Phụ trách nghiên cứu và phát triển mảng IoT và Robot SIU AILab”