TS. BẠCH THANH PHONG

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Năm sinh: 7/9/1990

Chuyên môn: Quản trị kinh doanh

Chức vụ: Giảng viên