TRƯƠNG THỊ MINH NGHĨA

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 08/04/1990
Chuyên môn: Hóa vô cơ
Quốc tịch: Việt Nam