TRƯƠNG Á BÌNH

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 22/08/1992
Chuyên môn: Kế toán – kiểm toán
Quốc tịch: Việt Nam