Trần Văn Trắng

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 10/04/1990
Chuyên môn: Quản trị DV Du lịch và lữ hành
Quốc tịch: Việt Nam