Trần Trung Toàn

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh:  3/12/1988
Vị trí việc làm: Giảng viên