TRẦN THỊ HUYỀN

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh:  5/2/1990
Vị trí việc làm: Giảng viên