TRẦN PHAN PHỤNG TRÂM

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 30/01/1990
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh
Quốc tịch: Việt Nam