TRẦN NHƯ CƯƠNG

Giới tính: Nam
Năm sinh: 10/11/1952
Nơi sinh: Nam Định
Quê quán: Vị Xuyên, Tp. Nam Định, Tỉnh Nam Định
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Lịch sử; Tại: Đại học sư phạm tp Hồ Chí Minh.
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục chính trị, trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh
Chức vụ:
Học vị: Tiến sĩ; Năm: 1983; Chuyên ngành: Lịch sử Đảng; Tại: Trường Đảng Nguyễn Ấi Quốc V_Hà Nội
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh.
Địa chỉ liên hệ:
Quá trình giảng dạy và công tác


1982 – 1996: Bí thư chi bộ, Phó Chủ nhiệm khoa, lổ trưởng bộ môn Lịch sử Đảng tại Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh.
1996 – 2008: Tiến sỹ Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh.
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học


[1] Bài báo: Đảng lãnh đạo (1961 1962). Tạp chí LSĐ số 1/2002. Năm: 2002.[2] Bài báo: Quốc sách ấp chiến lược (1961- 1965). Tạp chí LSĐ số 7/1999. Năm: 1999.[3] Bài báo: Đảng lãnh đạo (1969 1972). Tạp chí LSĐ số 2/2001. Năm: 2001.[4] Bài báo: Miền Đông Nam Bộ. Tạp chí Giáo dục Lý luận 3/2002 . Năm: 2002.[5] Đảng lãnh đạo nhân dân miền Đông Nam Bộ (1961- 1965). NXB trường Đại học sư phạm tp HCM.