Trần Ngọc Sơn

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 4/1/1982
Vị trí việc làm: Giảng viên