TRẦN KHẢI THÀNH

Học hàm – học vị: Phó giáo sư – Tiến sĩ
Năm sinh: 25/09/1951
Chuyên môn: Kinh tế phát triển
Quốc tịch: Việt Nam