TỐNG TRIỀU ANH THƯ

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 20/01/1992
Chuyên môn: Ngôn ngữ và Văn học Anh
Quốc tịch: Việt Nam