PHÙNG THỊ LỆ

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 20/07/1987
Chuyên môn: Giáo dục học
Quốc tịch: Việt Nam