PHAN THỊ TRÀ MỸ

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 02/04/1988
Chuyên môn: Kế toán
Quốc tịch: Việt Nam