PHAN THỊ LINH

Học hàm – học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 01/03/1983
Chuyên môn: Tài chính ngân hàng
Quốc tịch: Việt Nam