PHẠM THỊ HÒA

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 9/8/1987
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh
Quốc tịch: Việt Nam