PHẠM PHI HỔ

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 7/16/1985
Chuyên môn: GDTC
Quốc tịch: Việt Nam