PHẠM NGUYỄN HUY HOÀNG

Học hàm – học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 7/16/1981
Chuyên môn: Giáo dục
Quốc tịch: Việt Nam