PHẠM LÊ SÙNG CHÍNH

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 25/06/1972
Chuyên môn: KHXH và NV
Quốc tịch: Việt Nam