PGS. TRƯƠNG MẠNH TIẾN

Giới tính: Nam
Năm sinh: 01/05/1950
Nơi sinh: Lý Nhân, Hà Nam
Quê quán: Lý Nhân, Hà Nam
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Địa vật lý; Tại: Trường Đại học Dầu-Hóa Bacu, Azerbaijan
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Tiến sĩ; Năm: 1996; Chuyên ngành: Kinh tế; Tại: Trường Đại học Thương Mại
Chức danh KH: Phó giáo sư, Năm: 2007
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh, Nga.
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Quá trình giảng dạy và công tác


1975 – 1980: Cán bộ quản lý KHKT tại ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước
1980 – 1981: Học sau đại học tại Ấn Độ
1981 – 1989: Cán bộ quản lý KHKT tại ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước
1989 – 1992: Tùy viên Khoa học CHXCN Việt Nam tại CH Ấn Độ tại Bộ Ngoại giao
1992 – 2002: Phó Cục trưởng Cục Môi trường tại Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
2002 – 2014: Vụ trưởng Vụ Môi trường(2002-2006); Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sáchTN&MT (2006-2008); Giám đốc điều hành Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam (2008-2010); Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (2010-2014) tại Bộ Tài nguyên và Môi trường
2000 đến nay: Chủ tịch Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam
2006 đến nay: Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường ISSN 1859-1906
2014 đến nay: Giảng viên & quản lý tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU)

Các công trình khoa học


[1] Đề tài cấp bộ: Khoa học-công nghệ về môi trường phục vụ phát triển bền vững. Chủ nhiệm: Trương Mạnh Tiến. Năm: 1997 – 1998.

[2] Đề tài cấp bộ: Cơ sở khoa học và thực tiễn hỗ trợ CNDCND Lào trong việc hoàn thiện hệ thống tổ chức, luật pháp bảo vệ môi trường. Chủ nhiệm: Trương Mạnh Tiến. Năm: 2000 – 2001.

[3] Đề tài cấp bộ: Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường; Xây dựng và hoàn chỉnh các văn bản dưới luật. Chủ nhiệm: Trương Mạnh Tiến. Năm: 2002.

[4] Đề tài cấp bộ: Điều tra, đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT và định hướng bổ sung một số điều của Luật BVMT. Chủ nhiệm: Trương Mạnh Tiến. Năm: 2003.

[5] Đề tài cấp bộ: Thử nghiệm tính phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo Nghị định 67/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí BVMT đối với nước thải và điều tra, nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng thuế BVMT ở nước ta. Chủ nhiệm: Trương Mạnh Tiến. Năm: 2003.

[6] Đề tài cấp bộ: Điều tra, nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn áp dụng nhãn sinh thái ở nước ta. Chủ nhiệm: Trương Mạnh Tiến. Năm: 2003.

[7] Đề tài cấp bộ: Điều tra, xây dựng chế độ phí BVMT đối với khí thải và chất thải rắn. Chủ nhiệm: Trương Mạnh Tiến. Năm: 2004 – 2005.

[8] Đề tài cấp bộ: Cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng chính sách phát triến dịch vụ môi trường phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta. Chủ nhiệm: Trương Mạnh Tiến. Năm: 2004 – 2005.

[9] Đề tài cấp bộ: Điều tra nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc ban hành Luật Đa dạng sinh học. Chủ nhiệm: Trương Mạnh Tiến. Năm: 2005 – 2006.

Các bài báo, báo cáo khoa học


[1] Bài báo: Tình trạng môi trường thế giới 1987. Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chí Thông tin Khoa học Kỹ thuật. Năm: 1987.

[2] Bài báo: Về chiến lược môi trường Việt Nam. Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chí Thông tin Khoa học Kỹ thuật. Năm: 1987.

[3] Bài báo: Chống hoang mạc hóa – một vấn đề nóng bỏng của thời đại. Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chí Thông tin Khoa học Kỹ thuật. Năm: 1987.

[4] Bài báo: Some points regarding Environmental protection activities in Vietnam. Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chí Kỷ yếu hội nghị quốc tế tại Hawaii. Năm: 1994.

[5] Bài báo: Quy hoạch nghành môi trường trong quy hoạch phát triên vùng đồng bằng sông Hồng. Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chí Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam. Năm: 1995.

[6] Bài báo: Một năm thực hiện Luật Bảo vệ môi trường. Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chí Hoạt động KHKT ISSN 0866-7152. Năm: 1995.

[7] Bài báo: Vai trò và trách nhiệm doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường sinh thái. Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chí Tuyên tập công trình khoa học Đại học Thương Mại, 1995. Năm: 1995.

[8] Bài báo: Một số quy ước quốc tế về môi trường có liên quan đến việc tăng trưởng kinh tế và tự do thương mại. Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chí Tuyến tập công trình khoa học Đại học Thương Mại, 1995. Năm: 1995.

[9] Bài báo: Môi trường và phát triển kinh tế. Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chí NXB Thống kê. Năm: 1995.

[10] Bài báo: Hoạt động kinh doanh thương mại và vấn đề môi trường ở Việt Nam. Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chí NXB Thống kê. Năm: 1995.

[11] Bài báo: Sự cố môi trường trong hoạt động kinh doanh thương mại: những sự kiện năm 1994 và giải pháp phòng ngừa ngăn chặn. Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chí NXB Thống kê. Năm: 1995.

[12] Bài báo: Vấn đề môi trường đối với sức cạnh tranh của doanh nghiệp và việc khuyến khích doanh nghiệp tham gia quản lý môi trường. Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chí Bảo vệ Môi trường ISSN 0868-3301. Năm: 2001.

[13] Bài báo: Vấn đề môi trường trong các doanh nghiệp và hệ thống chính sách bảo vệ môi trường của Việt Nam đối với doanh nghiệp. Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chí Bảo vệ Môi trường ISSN 0868-3301. Năm: 2001.

[14] Bài báo: Xã hội hóa bảo vệ môi trường thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chí Bảo vệ Môi trường ISSN 0868-3301. Năm: 2001.

[15] Bài báo: Chính sách môi trường và vấn đề phát triển các dự án kết cấu hạ tầng bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chí Bảo vệ Môi trường ISSN 0868-3301. Năm: 2001.

[16] Bài báo: Bảo vệ môi trường cộng đồng. Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chí Bảo vệ Môi trường ISSN 0868-3301. Năm: 2001.

[17] Bài báo: Một sổ giải pháp nhằm giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với môi trường trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế của Hà Nội. Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chí Bảo vệ Môi trường ISSN 0868-3301. Năm: 2001.

[18] Bài báo: Giáo dục và đào tạo nâng cao nhận thức môi trường cộng đồng khu đô thị. Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chí Bảo vệ Môi trường ISSN 0868-3301. Năm: 2002.

[19] Bài báo: Một số vấn đề chính sách bảo vệ môi trường cho khu vực miền núi hiện nay. Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chí Bảo vệ Môi trường ISSN 0868-3301. Năm: 2002.

[20] Bài báo: Bảo vệ môi trường với phát triển cộng đồng dân cư vùng dân tộc miền núi. Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chí Cộng sản. Năm: 2003.

[21] Bài báo: Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chí Thông tin Khoa học Kỹ thuật. Năm: 2003.

[22] Bài báo: Phát triển bền vững nhìn từ góc độ sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chíHội Nước sạch và Vệ sinh môi trường. Năm: 2003.

[23] Bài báo: Một số vấn đề sử dụng họp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường ở nước ta. Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường ISSN 1859-1747. Năm: 2003.

[24] Bài báo: Bảo vệ môi trường hải hòa với sự gia tăng, ổn định dân số khu vực miền núi. Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chí Tư tưởng Văn hóa. Năm: 2004.

[25] Bài báo: Sản xuất sạch hon trong chính sách bảo vệ môi trường của Việt Nam. Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chí Hoạt động Khoa học, Bộ Khoa học và Công nghệ ISSN 0866-7152. Năm: 2004.

[26] Bài báo: Những vấn đề đặt ra trong quản lý chất lượng môi trường không khí ở nước ta. Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chí Kỷ yếu Hội nghị khoa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 2004. Năm: 2004.

[27] Bài báo: Về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chí Bảo vệ Môi trường ISSN 0868-3301. Năm: 2005.

[28] Bài báo: Khẩn trương hoàn thiện Luật BVMT để thiết thực góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế sớm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới. Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chí Bảo vệ Môi trường ISSN 0868-3301. Năm: 2005.

[29] Bài báo: Xã hội hóa các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về BVMT. Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chí Tuyển tập các báo cáo khoa học, Hội nghị môi trường toàn quốc 2005. Năm: 2005.

[30] Bài báo: Qui hoạch và quản lý môi trường đô thị trong pháp luật BVMT Việt Nam. Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chí Xây dựng ISSN 0866-8762. Năm: 2005.

[31] Bài báo: International cooperation and social capacity development for environmental protection in VietNam. Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chí Kỷ yếu Hội nghị quốc tế Hiroshima University. Năm: 2006.

[32] Bài báo: Hài hòa các mục tiêu giảm nghèo và môi trường trong chính sách và lập kế hoạch hướng tới phát triển bền vững. Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chí Bảo vệ Môi trường. ISSN 0868-3301. Năm: 2006.

[33]. Bài báo: Một số bất cập cần sớm giải quyết qua việc đánh giá 3 năm thực hiện Chiến lược BVMTQG. Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chí Bảo vệ Môi trường, ISSN 0868-3301. Năm: 2006.

[34] Bài báo: Vấn đề môi trường, khuyến khích doanh nghiệp tham gia bảo vệ môi trường. Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chí Bảo vệ Môi trường, ISSN 0868-3301. Năm: 2007.

[35] Bài báo: Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường. Tác giả: Trương Mạnh Tiến. Tạp chí Bảo vệ Môi trường, ISSN 0868-3301. Năm: 2007.