PGS. TRỊNH QUỐC THẮNG

Học hàm – học vị: Phó giáo sư
Năm sinh:  1/10/1949
Vị trí việc làm: Giảng viên