PGS. TRẦN XUÂN ĐIỆP

Học hàm – học vị: Phó giáo sư
Năm sinh:  1/13/1953
Vị trí việc làm: Giảng viên