PGS. Nguyễn Văn Dững

Học hàm – học vị: Phó giáo sư
Năm sinh:  7/24/1957
Vị trí việc làm: Giảng viên