PGS. Hoàng Văn Việt

Học hàm – học vị: Phó giáo sư
Năm sinh: 10/6/1954
Vị trí việc làm: Giảng viên