NICOLE MANDY BAUDISCH

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 10/21/1977
Chuyên môn: Kinh tế quốc tế
Quốc tịch: German