NGUYỄN VĂN DIÊU

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 11/04/1965
Chuyên môn: Tin học
Quốc tịch: Việt Nam
Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng