NGUYỄN THỊ TRUNG THỦY

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 20/07/1981
Chuyên môn: Quản lý giáo dục
Quốc tịch: Việt Nam