NGUYỄN THỊ THỦY

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 02/06/1987
Chuyên môn: Văn học Việt Nam
Quốc tịch: Việt Nam