NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 20/07/1956
Chuyên môn: Ngôn ngữ ứng dụng
Quốc tịch: Việt Nam