NGUYỄN THỊ NGỌC UYỂN

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 27/01/1992
Nơi sinh: Phú Yên
Quê quán: Hoà Quang Nam, Phú Hoà, Phú Yên
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Luật Thương mại quốc tế; Tại: Đại học Kinh tế – Luật
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2019; Chuyên ngành: Luật Hiến pháp – Hành chính; Tại: Đại học Luật TP.HCM
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Quá trình giảng dạy và công tác


3/2015 – 7/2019: Giảng viên tại đại học Xây dựng Miền Trung
08/2019 – nay đến nay: Giảng viên trường đại học Quốc tế Sài Gòn
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học


[1] Bài báo: Thực trạng pháp luật quản lý đại học công lập tự chủ và một số kiến nghị. Tạp chí Tài chính. Năm 2018.

[2] Bài báo: Hạn chế quyền của chủ sở hữu sáng chế – Nghiên cứu so sánh pháp luật Việt Nam và
Pháp. Tạp chí Khoa học Pháp lý. Năm 2019.

[3] Bài báo: Vấn đề về chứng cứ và chứng minh trong Bộ luật Dân sự 2015. Bản tin Khoa học Công nghệ của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung. Năm 2016.

[4] Bài báo: Thực trạng tô chức bộ máy nhân sự đế quản lý đại học công lập thực hiện cơ chế tự chủ. Bản tin Khoa học Công nghệ của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung. Năm 2018.