NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN

Học hàm – học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 06/11/1970
Chuyên môn: Sử học
Quốc tịch: Việt Nam